SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo

CONTACT

REHABILITATION

BOOK ONLINE

REGULATIONS

PHOTOS

ROOMS

HOME

 1. pl
 2. en
 3. cs

REGULAMIN

REGULAMIN SEASIDE SOPOT

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin obowiązuje na terenie obiektu SeaSide Sopot w Sopocie i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji.
 4. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu
  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej seasidesopot.com.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 

 1. Pomieszczenie mieszkalne w obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnegow miesiącach od października do kwietnia. W pozostałych miesiącach doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00,
  a kończy o 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu
  w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano
  w dniu kończącego się pobytu. Pracownik recepcji może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu
  w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi).
 5. W przypadku niedostosowania się Gościa do godziny wymeldowania i pozostawania
  w pokoju bez uprzedniej prośby o przedłużenie pobytu zostanie naliczona opłata 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 11:00, a za pozostawanie w pokoju dłużej niż godzina zameldowania przyjęta dla danego miesiąca doliczany jest koszt kolejnej doby według cen obowiązujących w cenniku na dany dzień.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w obiekcie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową  potwierdzenie warunków wstępnej rezerwacji, która zawiera  również informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości30 % wartości pobytu.
  W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe
  w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zaksięgowana później zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 14 dni roboczych od daty anulowania rezerwacji przez obiekt.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu obiekt zwraca kwotę równorzędną zadatkowi w formie vouchera kwotowego
 6. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu obiekt zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi w formie vouchera kwotowego.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa na mniej niż 14 dni przed planowanym przyjazdem obiekt nie zwraca kwoty równorzędnej zadatkowi, a Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji.
  W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych przez Gościa, zostanie on obciążony ceną pierwszej nocy planowanej rezerwacji.
 8. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji Obiekt zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty płatniczej lub pobrania
  z niej środków w wysokości 30% wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 9. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 11. Osoby niezarejestrowane w obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywaćw pokoju od 8:00 do 22:00.
  W przypadku niedostosowania się do powyższego zapisu, obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej
  w wysokości 300PLN.
 12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 13. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 14. Obiekt zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 15. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 16. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica
  w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 17. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 18. W przypadku rezygnacji z wykupionej oferty śniadaniowej przez Gościa, obiekt nie zwraca równowartości pobranych środków. Gość może otrzymać voucher kwoty zwrotu, pomniejszony o 15%, do wykorzystania
  w smażalni ryb Dorsz&Przyjaciele w czasie jej funkcjonowania.

 

§ 4 USŁUGI

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze obiektu niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku; bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych; profesjonalną i uprzejmą obsługęw zakresie wszystkich świadczonych usług; wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie; zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub
  w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą; wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Na życzenie Gościa świadczy odpłatnie następujące usługi: room service; skanowaniei drukowanie dokumentów; wypożyczenie kijków do Nordic Walking; wymianę pościeli lub  ręczników częściej niż co trzy doby; dodatkowe sprzątanie.
 5. Obiekt udostępnia Gościom odpłatnie miejsca parkingowe na terenie parkingu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im dr. Jadwigi Titz-Kostko w Sopocie. W dni powszednie obiekt dysponuje dwoma miejscami parkingowymi. Od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 20:00 obiekt udostępnia trzy miejsca parkingowe.
  W przypadku niedostosowania się Gościa do powyższego ograniczenia czasowego poprzez zajmowanie miejsca parkingowego dłużej niż do godziny 20:00 w niedzielę, obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 200 PLN płatna przez Gościa na rzecz obsługi parkingu. 
 6. Chęć zarezerwowania miejsca parkingowego Gość powinien zgłosić obsłudze obiektu najpóźniej w dniu zameldowania. Gwarantem rezerwacji miejsca parkingowego jest potwierdzenie wysłane do Gościa e-mailem przez obsługę obiektu. 

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające
  z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję
  o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczonew sejfie.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie
  z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia24 lipca 1998 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz.U. z 1998 r.  nr 117, poz.756 z późn. zm.). 
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 

 1. W przypadku pożaru należy się kierować
  w stronę wyjścia zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych, a po wyjściu
  z budynku stanąć w bezpiecznej odległości
  i zadzwonić na straż pożarną pod numer 112.
 2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. Wykaz kosztów przykładowych zniszczeń stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe,
  a w przypadku braku danych karty płatniczej ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy uszkodzenia oraz pokryje straty
  z tytułu utraconych przychodów, jeśli wyrządzona szkoda spowodowała konieczność wyłączenia pokoju ze sprzedaży. Wartość utraconych przychodów będzie wyliczana wg. obowiązującego cennika dla tego pokoju
  w terminie w jakim był wyłączony ze sprzedaży.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie pracownika recepcji.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za pobyt
  i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, odłączyć samodzielnie podłączone urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu
  w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności dojazdu obsługi na teren obiektu po godzinach pracy recepcji (zwłaszcza
  w godzinach nocnych) z winy Gościa, obiekt upoważniony jest do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 150PLN. Opłata dodatkowa zostanie także nałożona na Gościa w przypadku zgubienia kluczy lub elektronicznej karty dostępu do pokoju lub obiektu.

 

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 

 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21:00 do godziny 08:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających
  z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i może usunąć Gościa z obiektu bez możliwości rekompensaty za skrócenie pobytu
  w dowolnym momencie.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek elektrycznych lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości standardowej 500 PLN. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony dodatkową kwotą 500 PLN. 
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających.
  W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie. 
 4. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług przez obiekt. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest PHU OMEGA Dagmara Szamborska NIP: 5842032374. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie seasidesopot.com
  i w recepcji.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa obiektu pisemnie na adres
  e-mail: hotel@seasidesopot.com
 10. Recepcja obiektu w sezonie od 1 lipca do 15 września jest czynna od 9:00 do 17:00.Od 16 września do 30 czerwca recepcja jest czynna od 9:00 do 15:00.
 11. Poza godzinami pracy recepcji w istotnych sprawach można dzwonić na numer telefonu+48 513 122 041.
 12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej SeaSide Sopot w Sopocie.
 13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 14. Wyrażenie zgody na pobyt w obiekcie jest równoznaczne z akceptacją postanowień powyższego Regulaminu.
 15.  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

§1. WYKAZ KOSZTÓW ZNISZCZEŃ LUB SZKÓD W OBIEKCIE

 

 1. Zbicie umywalki, muszli WC, uszkodzenie kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience – odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz robocizny
 2. Malowanie pokoju/korytarzy spowodowane złamaniem zakazu palenia tytoniu obowiązującego w obiekcie lub trwałe zniszczenie powierzchni ścian (malowanie, zadrapania i inne mechaniczne ubytki) – 540,00 zł. 
 3. Uszkodzenie, zalanie łóżka – 450,00 zł
 4. Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi i obiektu – odpłatność ustala się zgodniez ceną zakupu produktu
 5. Trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej bądź jej oprzyrządowania – odpłatność ustala sięz wartością
  i montażem
 6. Zniszczenie Prześcieradła – 40,00 zł
 7. Zniszczenie Poszwy – 80,00 zł
 8. Zniszczenie Poszewki – 25,00 zł
 9. Zniszczenie Dywanu – 250,00 zł
 10. Zniszczenie ręcznika dużego – 60,00 zł, ręcznika małego – 40,00 zł
 11. Zniszczenie narzuty – 90,00 zł
 12. Zniszczenie stołka/leżaka – 100/200 zł
 13. Zgubienie karty elektronicznej/klucza do pokoju – 350,00 zł
 14. Koszt sporządzenia protokołu szkody/zniszczenia wraz z oględzinami – 100 zł

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

 

 

 

§1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PRZEZ OBIEKT

 

1. Administratorem danych osobowych gości jest firma PHU OMEGA Dagmara Szamborska,  NIP: 5842032374

2. Celem, dla których obiekt SeaSide Sopot przetwarza dane osobowe jest zawarciei realizacja umowy
o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:

a. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa 
w stosunku do obiektu,

b. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

c. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości.

3. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

4. Obiekt przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczenia usług hotelarskich.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać
w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

8. Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

b. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

c. Firmom transportowym i taksówkarskim, w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

d. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

9. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarta umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

10. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

11. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia,
a następnie zostaną trwale usunięte

12. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu. Ponadto, obiekt udostępnia adres hotel@seasidesopot.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

12. Każdy gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

13. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.*

14. Obiekt nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które obiekt pozyskał w związku
z świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.*

 

 

*Zgodnie z projektem Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2018 r. przekazanie tych informacji nie będzie wymagane od podmiotów, które:

– zatrudniają do 250 osób

– nie udostępniają danych osobowych innym administratorom oraz,

– nie przetwarzają tzw. szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 RODO).

 

REGULAMIN NASZEGO OBIEKTU 

SeaSide Sopot noclegi pokoje apartamenty przy plaży i molo w Sopocie

BUY A VOUCHER

SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo
SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo

DIRECTIONS

https://www.facebook.com/seasidesopot/

Copyright © SeaSide Sopot 2022. All rights reserved.  Supported by: Miły        

SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo
SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo

(9:00 - 20:00)

(in front of beach entrance no. 23)

Plac Zdrojowy 3

81-726 Sopot 

SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo
SeaSide Sopot noclegi przy plaży i molo Sopot , pokoje sopot , pokoje przy plaży, pokoje przy molo