Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, znajduje zastosowanie na obszarze obiektu hotelowego SeaSide Sopot, położonego w Sopocie, i ma zastosowanie wobec wszystkich osób przebywających na jego terenie.

 2. W ramach niniejszego dokumentu, osoba wynajmująca pokoje określana jest mianem „Gościa”, zaś obiekt SeaSide Sopot jako „Obiekt”. Za opiekę nad Gościem odpowiedzialny jest pracownik recepcji.

 3. Regulamin precyzuje zasady korzystania z usług Obiektu, obowiązki Gości oraz reguluje warunki pobytu na terenie Obiektu. Stanowi on integralny element umowy najmu, która uważana jest za zawartą z chwilą dokonania rezerwacji, wniesienia zaliczki bądź całkowitej opłaty za pobyt, lub podpisania karty meldunkowej przez Gościa. Wykonanie powyższych działań przez Gościa stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, jego akceptacji oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

 4. Dostęp do pełnego tekstu Regulaminu możliwy jest w recepcji Obiektu oraz na stronie internetowej seasidesopot.com.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w Obiekcie są wynajmowane na okresy dobowe.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego w okresie od października do kwietnia. W pozostałych miesiącach rozpoczęcie doby hotelowej przesuwa się na godzinę 15:00, z zachowaniem tej samej godziny zakończenia.

 3. W przypadku, gdy Gość nie określił długości pobytu przy zawarciu umowy najmu, uznaje się, że pokój został wynajęty na okres jednej doby hotelowej.

 4. Żądanie przedłużenia doby hotelowej powinno zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji nie później niż do godziny 10:00 w dniu zakończenia obowiązującej doby hotelowej. Decyzja o możliwości przedłużenia pobytu należy do personelu recepcji i może być uzależniona od dostępności wolnych pokoi.

 5. Za pozostanie w pokoju po upływie wyznaczonej godziny wymeldowania, bez wcześniejszego uzgodnienia przedłużenia doby hotelowej, naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia. W przypadku przekroczenia godziny rozpoczęcia nowej doby hotelowej, naliczany będzie dodatkowo koszt kolejnej doby, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 6. Meldunek przed oficjalnym rozpoczęciem doby hotelowej możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją i pod warunkiem wyrażenia zgody przez pracownika recepcji. Za meldunek przed godziną 11:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji pokoju można dokonać drogą internetową, telefonicznie lub osobiście w Obiekcie.

 2. Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzyma potwierdzenie warunków rezerwacji pocztą elektroniczną, zawierające również informacje dotyczące wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości planowanego pobytu. W przypadku rezerwacji na okres jednej doby, wartość zadatku wynosi 100% ceny pobytu.

 3. W przypadku nieuiszczenia zadatku w wyznaczonym terminie, Obiekt zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia pokoju innym osobom. Zadatek wpłacony po terminie zostanie zwrócony Gościowi w ciągu 14 dni roboczych od daty anulowania rezerwacji przez Obiekt.

 4. Po wpłynięciu zadatku na konto bankowe Obiektu, Gość otrzymuje drogą elektroniczną umowę gwarantowanej rezerwacji.

 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji na więcej niż 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu, Obiekt zwraca kwotę zadatku w formie vouchera.

 6. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji w okresie 29-14 dni przed planowanym terminem przyjazdu, Obiekt zwraca 50% wartości zadatku w formie vouchera.

 7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu, Obiekt nie zwraca kwoty zadatku, a Gość zostaje obciążony pełnym kosztem rezerwacji. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, Gość może zostać obciążony kosztem pierwszej nocy planowanego pobytu.

 8. Anulowanie rezerwacji bezzwrotnej nie skutkuje zwrotem zadatku, niezależnie od terminu anulowania.

 9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, konwersji zadatku na voucher lub anulowania wcześniej przesuniętych rezerwacji, kwestie zwrotu zadatku będą rozpatrywane indywidualnie.

 10. W sytuacji dokonania rezerwacji w krótkim terminie przed planowanym przyjazdem, korespondencja elektroniczna od Gościa traktowana będzie jako zamówienie i podlegać będzie standardowym warunkom anulacji rezerwacji. Obiekt zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty płatniczej Gościa lub pobrania z niej środków w wysokości 30% wartości pobytu, traktując tę płatność jako zadatek.

 11. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie przez niego dokumentu tożsamości ze zdjęciem pracownikowi recepcji oraz podpisanie karty meldunkowej.

 12. Gość nie ma prawa przekazywać wynajętego pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.

 13. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju Gościa na zasadzie gościnnej w godzinach od 8:00 do 22:00. Za naruszenie tego postanowienia, Obiekt nałoży na Gościa karę umowną w wysokości 300 PLN oraz zobowiąże do opłacenia kosztów pobytu dodatkowych osób, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dany dzień. 

 14. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu Obiektu lub jego Gościach, pracownikach, lub innych osobach, albo zakłócił spokój innych Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

 15. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podawania przyczyny.

 16. Obiekt zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty płatniczej Gościa lub pobrania należności za cały pobyt w momencie dokonywania czynności meldunkowych.

 17. Dodatkowe opłaty wynikające z pobytu Gość jest zobowiązany uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu.

 18. W przypadku opuszczenia Obiektu przez Gościa przed terminem określonym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie podlega zwrotowi.

 19. Niepojawienie się Gościa w Obiekcie w terminie określonym w umowie gwarantowanej rezerwacji skutkuje brakiem zwrotu zadatku.

 20. W przypadku rezygnacji Gościa z wykupionej oferty śniadaniowej, Obiekt nie dokonuje zwrotu równowartości środków. Gość może otrzymać voucher na kwotę zwrotu, pomniejszony o 15%, do wykorzystania w lokalu gastronomicznym Dorsz&Przyjaciele w okresie jego działalności.

 21. Pobyt ze zwierzętami domowymi jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Obiektu. W takim przypadku, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 PLN za dobę.

§4 USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi personelowi Obiektu szybką reakcję.

 2. Obiekt zobowiązuje się do zapewnienia warunków dla pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, gwarancji bezpieczeństwa pobytu, ochrony danych osobowych, profesjonalnej i uprzejmej obsługi we wszystkich świadczonych usługach, dokonywania niezbędnych napraw urządzeń w czasie nieobecności Gościa lub w jego obecności, jeśli Gość wyrazi na to zgodę, oraz do zmiany pokoju w miarę dostępności, lub innej formy zadośćuczynienia za niedogodności związane z usterkami w pokoju, które nie mogą zostać usunięte.

 3. Na życzenie Gościa, Obiekt świadczy bezpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, wypożyczanie żelazka i deski do prasowania do użytku w wyznaczonych miejscach.

 4. Na życzenie Gościa, Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi: obsługa pokojowa, skanowanie i drukowanie dokumentów, wypożyczanie kijków do Nordic Walking, wymiana pościeli lub ręczników częściej niż co trzy doby, dodatkowe sprzątanie.

 5. Obiekt udostępnia Gościom miejsca parkingowe na terenie parkingu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kostko w Sopocie, za dodatkową opłatą. W dni powszednie dostępne są dwa miejsca parkingowe, a od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 20:00 - trzy miejsca. Za zajmowanie miejsca parkingowego dłużej niż do godziny 20:00 w niedzielę, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 200 PLN, płatna na rzecz obsługi parkingu.

 6. Chęć rezerwacji miejsca parkingowego należy zgłosić w recepcji najpóźniej w dniu zameldowania. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca parkingowego jest wiadomość e-mail wysłana do Gościa przez obsługę Obiektu.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przez przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, chyba że strony postanowiły inaczej.

 2. Gość powinien niezwłocznie zgłosić w recepcji fakt wystąpienia szkody.

 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej, jeśli nie zostały one zdeponowane w sejfie.

 4. W przypadku utraty przedmiotów wymienionych powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób prowadzących działalność hotelarską lub podobną (Dz.U. z 1998 r. nr 117, poz. 756 z późn. zm.).

 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znaczących sum pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, które nie mogą być umieszczone w sejfie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. W przypadku pożaru, należy kierować się w stronę wyjścia zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi, a po opuszczeniu budynku zachować bezpieczną odległość i wezwać straż pożarną dzwoniąc pod numer 112.

 2. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny przebywać na terenie Obiektu pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci.

 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, spowodowane przez niego lub osoby odwiedzające go Gości. Cennik orientacyjny kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za szkody stwierdzone po jego wyjeździe. W przypadku braku danych karty płatniczej, Obiekt ma prawo domagać się od Gościa odszkodowania finansowego pokrywającego koszty naprawy uszkodzeń oraz straty z tytułu utraconych przychodów, jeśli szkoda spowodowała konieczność wyłączenia pokoju ze sprzedaży. Wartość utraconych przychodów będzie wyliczana zgodnie z obowiązującym cennikiem dla danego pokoju na okres, w którym był on wyłączony ze sprzedaży.

 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika recepcji.

 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Gościa, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności za pobyt i ewentualne szkody oraz do opuszczenia Obiektu.

 7. Ze względów bezpieczeństwa, przy opuszczaniu pokoju Gość zobowiązany jest do zamknięcia okien, odłączenia urządzeń elektrycznych, zakręcenia kranów oraz zamknięcia drzwi.

 8. Obiekt posiada ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności za świadczone usługi.

 9. W przypadku konieczności przyjazdu personelu Obiektu na teren obiektu po godzinach pracy recepcji, zwłaszcza w godzinach nocnych, spowodowanej działaniami Gościa, Obiekt ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 150 PLN. Dodatkowa opłata zostanie również naliczona w przypadku zgubienia przez Gościa kluczy lub elektronicznej karty dostępu do pokoju lub Obiektu.

§7 ZWROT RZECZY ZOSTAWIONYCH

 1. Rzeczy osobiste pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres.

 2. Jeśli Gość nie przekaże Obiektowi dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa je na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, po czym przejdą one na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21:00 do 08:00 dnia następnego.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę i może usunąć takiego Gościa z Obiektu bez prawa do rekompensaty za skrócony pobyt.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zabrania się używania w pokojach otwartego ognia, takiego jak świeczki, oraz korzystania z urządzeń elektrycznych niebędących częścią wyposażenia pokoju, takich jak żelazka elektryczne.

 2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku naruszenia tego zakazu, Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w standardowej wysokości 750 PLN. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej w wyniku naruszenia zakazu palenia, Gość zostanie dodatkowo obciążony kwotą 750 PLN.

 3. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania środków odurzających zakazanych przez prawo. W przypadku stwierdzenia łamania tego zakazu, Obiekt zgłosi sprawę na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów związanych ze skróceniem pobytu.

 4. W pokojach nie wolno przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, takich jak broń, amunicja, materiały łatwopalne, środki pirotechniczne itp.

 5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu realizacji usług przez Obiekt. Administratorem danych osobowych jest PHU OMEGA Dagmara Szamborska, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz na stronie internetowej seasidesopot.com i w recepcji.

 6. Zabrania się prowadzenia działalności akwizycyjnej i handlu obwoźnego na terenie Obiektu.

 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania, emitowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności mogących przeszkadzać, szkodzić lub irytować innych Gości Obiektu.

 8. Gościom nie wolno dokonywać zmian w wyposażeniu i aranżacji pokojów, poza niewielkimi przestawieniami mebli i urządzeń, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa.

 9. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu należy kierować do kierownictwa Obiektu drogą elektroniczną na adres hotel@seasidesopot.com.

 10. Recepcja Obiektu w sezonie letnim (od 1 lipca do 15 września) jest czynna w godzinach od 9:00 do 17:00, natomiast poza sezonem letnim (od 16 września do 30 czerwca) w godzinach od 9:00 do 15:00.

 11. Poza godzinami pracy recepcji, w pilnych sprawach można kontaktować się z Obiektem pod numerem telefonu +48 513 122 041.

 12. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd lokalny właściwy dla siedziby głównej SeaSide Sopot w Sopocie.

 13. Operatorem transakcji kartami płatniczymi jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 14. Wyrażenie zgody na pobyt w Obiekcie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

§1. WYKAZ KOSZTÓW NAPRAWY SZKÓD I ZNISZCZEŃ W OBIEKCIE

 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia łazienki, takich jak umywalka, muszla klozetowa, kabina prysznicowa, lustro, czy płytki ceramiczne, wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie po dokonaniu oględzin i sporządzeniu protokołu szkody. Odszkodowanie obliczane jest na podstawie aktualnych cenników materiałów i stawek robocizny.

 2. W przypadku konieczności przemalowania pomieszczeń, w tym pokoi i korytarzy, wynikającej z naruszenia obowiązującego w obiekcie zakazu palenia tytoniu lub w wyniku trwałego zniszczenia powierzchni ścian (np. poprzez malowanie, zadrapania i inne mechaniczne uszkodzenia), odszkodowanie wynosi 594,00 zł.

 3. Za uszkodzenie lub zalanie łóżka odszkodowanie ustalono na kwotę 495,00 zł.

 4. Trwałe uszkodzenie mebli oraz wyposażenia pokoi i obiektu podlega odszkodowaniu w wysokości równoważnej cenie zakupu uszkodzonego produktu, z uwzględnieniem 10% podwyżki w stosunku do ceny zakupu.

 5. Odszkodowanie za trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej lub jej oprzyrządowania ustalane jest indywidualnie, biorąc pod uwagę wartość materiału i koszty montażu.

 6. Za zniszczenie prześcieradła odszkodowanie wynosi 44,00 zł.

 7. Zniszczenie poszwy podlega odszkodowaniu w wysokości 88,00 zł.

 8. W przypadku zniszczenia poszewki na poduszkę odszkodowanie ustalono na 27,50 zł.

 9. Za zniszczenie dywanu odszkodowanie wynosi 275,00 zł.

 10. Odszkodowanie za zniszczenie dużego ręcznika wynosi 66,00 zł, a za mały ręcznik – 44,00 zł.

 11. Za zniszczenie narzuty na łóżko odszkodowanie ustalono na 99,00 zł.

 12. Zniszczenie stołka lub leżaka podlega odszkodowaniu w wysokości odpowiednio 110,00 zł oraz 220,00 zł.

 13. Za zgubienie karty elektronicznej lub klucza do pokoju odszkodowanie wynosi 385,00 zł.

 14. Koszt sporządzenia protokołu szkody lub zniszczenia, wraz z przeprowadzeniem oględzin, wynosi 110,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

§1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI PRZEZ OBIEKT

 1. Administratorem danych osobowych jest firma PHU OMEGA Dagmara Szamborska, NIP: 5842032374, która odpowiada za przetwarzanie danych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, w tym obsługa rezerwacji, zameldowanie i wymeldowanie gości, jak również dla celów prawnych, w tym dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również dla celów podatkowych i doskonalenia jakości usług.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych, o ile gość wyrazi na to zgodę. Taka zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

 4. Monitoring w obiekcie jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i personelu, a dane z monitoringu są przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że dłuższe przechowywanie jest wymagane z ważnych powodów prawnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa o świadczenie usług hotelarskich oraz zgoda gościa w przypadku działań marketingowych.

 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z obiektem w zakresie świadczenia usług, w tym dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, firmom transportowym i księgowym, zawsze z zachowaniem wymogów ochrony danych osobowych.

 7. Goście mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Brak podania tych danych może uniemożliwić realizację umowy.

 9. Obiekt nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, na podstawie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

§1. REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW

 1. Voucher jest przedstawiony w formie unikalnego, wieloznakowego kodu generowanego elektronicznie.

 2. Obiekt zobowiązuje się dostarczyć Voucher drogą elektroniczną do Nabywcy oraz akceptować go jako formę płatności w obiekcie SeaSide Sopot.

 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za Voucher w kwocie odpowiadającej wartości wskazanej przy zakupie na stronie internetowej www.seasidesopot.com.

 4. Voucher uprawnia do skorzystania z usług wyłącznie w SeaSide Sopot.

 5. Voucher jest niezwrotny i nie może być wymieniony na równowartość gotówkową.

 6. Płatność za pomocą Vouchera musi zostać dokonana jednorazowo i może dotyczyć tylko jednej rezerwacji.

 7. Obiekt nie odpowiada za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wysłaniu do Nabywcy.

 8. Nabywca oraz Użytkownik nie posiadają praw do roszczeń względem Obiektu w przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera.

 9. Ważność Vouchera jest określona w potwierdzeniu zakupu wysłanym e-mailem. Termin ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Vouchery mogą zawierać ograniczenia dotyczące dostępności, zwłaszcza w okresach szczególnie obleganych, jak długie weekendy, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok czy Wielkanoc.

 10. Przy użyciu Vouchera nie przysługuje zwrot reszty, jeśli wartość zakupionych usług lub towarów jest niższa niż wartość Vouchera.

 11. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera po upływie jego ważności lub w przypadku, gdy jego kod jest nieczytelny lub nie może zostać zweryfikowany.

 12. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Nabywcy podczas zakupu Vouchera.

 13. Przez przyjęcie Vouchera Nabywca/Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptację jego postanowień oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 15. Voucher jest traktowany jako środek płatniczy w formie bonu towarowego. Powinien być wprowadzony w odpowiednim polu formularza rezerwacji podczas dokonywania rezerwacji na stronie www.seasidesopot.com