1

1. REGULAMIN 

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie obiektu SeaSide Sopot w Sopocie i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „obiekem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji.
 4. Regulamin u określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin u jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej seasidesopot.com

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Pracownik recepcji może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi).

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w obiekcie.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową  potwierdzenie warunków wstępnej rezerwacji, która zawiera  również informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe u w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
  2. na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
  1. korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  2. zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 7. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoby niezarejestrowane w obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 8:00 do 22:00. W przypadku niedostosowania się do powyższego zapisu, obiekt zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 300PLN.
 10. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu u lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 11. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 12. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 14. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 15. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 16. W przypadku rezygnacji z wykupionej oferty śniadaniowej przez Gościa, obiekt nie zwraca równowartości pobranych środków. Gość może otrzymać voucher kwoty zwrotu, pomniejszony o 15%, do wykorzystania w smażalni ryb Dorsz&Przyjaciele.

  § 4 USŁUGI

  1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze u niezwłoczną reakcję.
  2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
   1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
   2. bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
   3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
   4. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
   5. zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
  3. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
   1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
   2. wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
  4. Na życzenie Gościa świadczy odpłatnie następujące usługi:
   1. room service,
   2. skanowanie i drukowanie dokumentów,
   3. wypożyczenie kijków do Nordic Walking,
   4. wymianę pościeli / ręczników częściej niż co trzy doby,
   5. dodatkowe sprzątanie.

   § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

   1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
   2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie.
   4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo e lub inne podobne zakłady (Dz.U. z 1998 r.  nr 117, poz.756 z późn. zm.). zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu owego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
   5. Recepcja obiektu w sezonie od 1 lipca do 15 września jest czynna od 9:00 do 21:00.
   6. Od 16 września do 30 czerwca recepcja jest czynna od 9:00 do 16:00.
   7. Poza godzinami pracy recepcji w istotnych sprawach można dzwonić na numer 513 122 041.

   § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

   1. W przypadku pożaru należy się kierować w stronę wyjścia zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych, a po wyjściu z budynku stanąć w bezpiecznej odległości i zadzwonić na straż pożarną pod numer 112.
   2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie u pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
   3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
   4. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy uszkodzenia oraz pokryje straty z tytułu utraconych przychodów, jeśli wyrządzona szkoda spowodowała konieczność wyłączenia pokoju ze sprzedaży. Wartość utraconych przychodów będzie wyliczana wg. obowiązującego cennika dla tego pokoju w terminie w jakim był wyłączony ze sprzedaży.
   5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
   6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
   7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, odłączyć samodzielnie podłączone urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
   8. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

    

   § 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

   1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
   2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

    

   § 8 CISZA NOCNA

   1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 08:00 dnia następnego.
   2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę i może usunąć Gościa z obiektu bez możliwości rekompensaty za skrócenie pobytu.

   § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    

    

    1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 
    2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości standardowej 500zł.W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kwotą 500zł
    3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcieu.
    4. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
    5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług przez obiekt. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest PHU OMEGA Dagmara Szamborska NIP: 5842032374. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie seasidesopot.com, i w recepcji.
    6. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
    7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
    8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
    9. W przypadku wystąpienia konieczności dojazdu obsługi na teren obiektu po godzinach pracy recepcji (zwłaszcza w godzinach nocnych) z winy Gościa, obiekt upoważniony jest do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 150PLN. Opłata 150PLN zostanie także nałożona na Gościa w przypadku zgubienia kluczy lub elektronicznej karty dostępu do pokoju lub obiektu.
    10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa obiektu pisemnie na adres e-mail: hotel@seasidesopot.com
    11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej SeaSide Sopot w Sopocie.
    12. Wyrażenie zgody na pobyt w obiekcie jest równoznaczne z akceptacją postanowień powyższego Regulaminu.

    

   Wykaz kosztów za ewentualne zniszczenia/szkody w SeaSide Sopot

    

   • Malowanie pokoju/korytarzy spowodowane złamaniem zakazu palenia tytoniu obowiązującego w obiekcie lub trwałe zniszczenie powierzchni ścian (malowanie, zadrapania i inne mechaniczne ubytki) – 540,00 zł,
   • Zbicie umywalki, muszli WC, uszkodzenie kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience – odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz robocizny,
   • Uszkodzenie, zalanie łóżka – 450,00 zł,
   • Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia pokoi i obiektu – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu produktu,
   • Trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej bądź jej oprzyrządowania – odpłatność ustala się z wartością i montażem,
   • Zniszczenie Prześcieradła – 40,00 zł
   • Zniszczenie Poszwy – 80,00 zł
   • Zniszczenie Poszewki – 25,00 zł
   • Zniszczenie Dywanu – 250,00 zł
   • Zniszczenie ręcznika dużego – 60,00 zł, ręcznika małego – 40,00 zł
   • Zniszczenie narzuty – 90,00 zł
   • Zniszczenie stołka/leżaka – 100/200 zł
   • Zgubienie karty elektronicznej/klucza do pokoju – 350,00 zł
   • Koszt sporządzenia protokołu szkody/zniszczenia wraz z oględzinami – 100 zł

    

   rezerwacja
   telefon+48513 122 041
   mapa