Regulamin konkursu –FRAJDA Z SEASIDE

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest SeaSide Sopot Budget Hotel w Sopocie, prowadzony przez PH Omega, NIP 5842032374, 80-329 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 499.

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski

3. Celem konkursu jest promocja wypoczynku rodzinnego nad polskim morzem – w Sopocie.

4. Fundatorami nagród są:

a. SeaSide Sopot Budget Hotel,

b. Kaffeteria Mamma Mia

c. Dorsz&Przyjaciele

d. Sopocka Organizacja Turystyczna

Czas trwania Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 02.04.2020 i trwa do 30.04.2020 włącznie.

6. W skład komisji oceniającej prace wejdzie po jednym przedstawicielu od każdego z fundatorów nagród.

7. W dniach 1-7 czerwca (włącznie) jurorzy wybierać będą pięć prac plastycznych – dwie prace główne i trzy prace wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne zostaną zaprezentowane na stronach internetowych SeaSide Sopot Budget Hotel.

8. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska, i miasta, z którego pochodzą.

Uczestnicy Konkursu

9. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 4 – 10 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

Zasady Konkursu

10. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą e-mailem na adres konkurs@seasidesopot.com fotografię własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie od A4 do A2, przedstawiające wyobrażenie uczestnika na temat najbliższych wakacji spędzonych w Sopocie po zwyciężeniu epidemii koronawirusa.

11. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu kontaktowego do rodzica / opiekuna.

12. Do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Forma zeskanowanego lub sfotografowanego podpisanego dokumentu jest akceptowalna.

13. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

14. Prace plastyczne przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 roku.

Nagrody

15. nagroda główna

a. trzydniowy pobyt (dwa noclegi) w jednym wybranym pokojuza cenę 10 zł dobę,

b. dla dziecka i jednego z rodzeństwa mieszkających razem w apartamencie dziennie jedna duża porcja prawdziwych trzysmakowych włoskich lodów Gelato, do odebrania w lodziarni przy molo w Sopocie,

c. w restauracji Dorsz&Przyjaciele darmowe dodatki dla dzieci w postaci frytek,napojulub nuggetstów oraz

d. darmowe bilety do wejścia na latarnię morską w Sopocie dla całej rodziny.

16. druga nagroda

a. 30% zniżki za apartament na pobyt do 7 dni,

b. dużyzestaw zabawek plażowych gratis,

c. dla dziecka i jego rodzeństwa mieszkających razem w apartamencie dziennie jedna duża porcja prawdziwych trzysmakowych włoskich lodów Gelato, do odebrania w lodziarni przy molo w Sopocie,

d. każdego z maksymalnie 2 dzieci, bezpłatne przekąski dla dzieci typu frytki,chipsy,napoje do obiadów w Dorsz&Przyjaciele.

17. Trzy wyróżnienia w formie: 15% zniżki na noclegi w SeaSideSopotHotel, darmowe wejście na latarnię morską w Sopocie dla całej rodziny, jedna darmowa duża porcja prawdziwych włoskich lodów Gelato dla każdego członka rodziny.

18. Pobyty mogą być zrealizowane w miesiącach lipcu lub sierpniu a zameldowanie jedynie w dniach niedziela, poniedziałek, wtorek, środa.

19. W przypadku jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora realizacja nagrody nie będzie możliwa latem 2020 roku, nagroda będzie zrealizowana najbliższym możliwym terminie.

20. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani inne świadczenia równej wartości.

Ekspozycja prac

21. Wybrane nadesłane prace oraz wszystkie nagrodzone zostaną opublikowane na stronie internetowej hotelu. Organizator dopuszcza ekspozycję wybranych prac w hotelu do końca 2020 roku lub w siedzibie jednego z fundatorów nagród.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

22. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16. roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać na adres hotel@seasidesopot.com.

23. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

Inne postanowienia

24. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność PH Omega Dagmara Szamborska, wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci – publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych

25. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej hotelu (seasidesopot.com/konkurs).

26. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

513 122 041
rezerwacja
telefon+48513 122 041
mapa