MAJÓWKA 2021 przy plaży w Sopocie? Zapraszamy

Nowe komfortowe noclegi tuż przy plaży w Sopocie już dostępne!

 

Drodzy Goście, nowe, eleganckie pokoje bardzo blisko plaży w Sopocie, najbliżej jak się da, są już otwarte. MAJÓWKA czeka! 

Zapraszamy każdego kto chce spędzić kilka wolnych chwil i nocy tak wyjątkowym miejscu, w sercu Sopotu, tuż przy molo i bezpośrednio przy plaży. Zakończyliśmy remont, możecie zobaczyć i poczytać o naszych nowych pokojach na sąsiedniej stronie.

Jeśli jesteś medykiem, lotnikiem, marynarzem, dziennikarzem, kierowcą transportu drogowego, 
lub zdajesz egzamin
albo jesteś członkiem ekipy filmowej
lub spełniasz jakiś inny z 44 warunków podanych
w rozporządzeniu,
to serdecznie zostaniesz u nas ugoszczona lub ugoszczony. 

Być może musisz przyjechać na zabieg w sąsiednim Pomorskim Centrum Reumatologicznym? Zobacz

 

Przestrzegamy prawa, dbamy o zdrowie naszych Gości. Ze względu na ograniczenia pandemiczne nie będziemy mogli przyjąć każdego bez wyjątku. Zobligowani jesteśmy wyjątkowo przyjąć u nas jedynie grupy wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 marca z późniejszymi aktualizacjami, do ostatniej z 20 kwietnia. Zachęcamy aby sprawdzić w jaki sposób należy potwierdzić spełnianie opisanego wykluczenia. Szczegóły opisane są w tym samym 3. rozdziale od strony 13 rozporządzenia z 19 marca. Fragment opisywany wklejamy poniżej na dole strony. 

Teraz kiedy już Państwo macie pełną jasność
kiedy możecie do nas przyjechać
(z jakim skierowaniem albo
czy jeszcze w trakcie tzw. obostrzeń czy trochę później),

 

warto zarezerwować sobie nocleg
póki jeszcze miejsca są dostępne.

Aby wypocząć tak blisko plaży w Sopocie i w tak fajnych warunkach, pobyt należy zarezerwować na naszej stronie seasidesopot.com. Rezerwacje można zadatkować m.in. podając numer BONu TURYSTYCZNEGO (ciąg znaków xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).

Informacyjnie i dla ułatwienia zamieszczamy fragment rozporządzenia z 19 marca. Prosimy pamiętać, że rozporządzenie było kilkukrotnie aktualizowane/zmieniane. SeaSide Sopot nie ponosi odpowiedzialności za błędne zrozumienie aktualnie obowiązujących przepisów przez osoby korzystające z usług obiektu. Przypominamy aby sprawdzić w jaki sposób udokumentować korzytanie z wykluczenia opisanego poniżej. Wymogi dotyczące potwierdzeń opisane są w pkt.4 rozdzaiłu 3 rozporządzenia z 16 kwietnia (od strony 13).

Rozdział 3
[…]
3. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej;
3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz innych pracowników niezbędnych
do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;
7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1043, 1378 i 1778);
8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782,
1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych,
w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;
9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;

10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;     
[przy okazji czytania rozporządzenia zobacz ofertę Pomorskiego Centrum Reumatologicznego które mieści się obok nas lub skocz na górę strony i rezerwuj]

11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei,
w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem
lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym;
13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub
współzawodnictwa sportowego; Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 512
14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego
i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu
posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz
członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem
przez nich oficjalnych funkcji;
17) dla osób realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030” lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki
przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422), oraz dla pracowników
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania,
zadań zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;
18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;
19) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa,
Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem,
poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;
20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych
w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1799);
21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury
technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych
lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;
23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii
i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności
gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez te jednostki lub nadawców;
24) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;
25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz.
UE L 46 z 17.02.2004, str. 1, z późn. zm.5) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 10);
26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli, w związku z wykonywaniem przez nich zadań zawodowych;
27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);
28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone
w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób
uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;
29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach
przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań
zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;
5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 119 z 07.05.2019, str. 202.
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 512
30) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego, oraz dla osób
przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu
w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza;
32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego,
komorniczego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminu
dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu
i organizacji tych egzaminów;
33) dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi
z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym,
w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
34) dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań wypadków lub incydentów;
35) dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt
delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych lub Ministra Obrony Narodowej, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych w szczególności związanych z organizacją lub obsługą tych wizyt;
36) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej,
oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury;
37) dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora
Inspekcji Ochrony Środowiska;
38) dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem
przez nich zadań służbowych;
39) dla zdających oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.6));
40) dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
41) dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających
się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
42) dla członków ekipy filmowej wykonujących czynności lub świadczących usługi przy produkcji utworu audiowizualnego
na planie filmowym;
43) dla osób:
a) o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych
poza miejscem ich stałego zamieszkania,
b) zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa
w lit. a, jeżeli czynności związane z obsługą lub organizacją wykonywania obowiązków służbowych osoby te podejmują
poza miejscem swojego zamieszkania;
44) dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.

 

SeaSide Sopot przypomina aby sprawdzić w rozporządzeniu w jaki sposób należy udokumentować wybrane wykluczenie. Można to sprawdzić na stronie 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca.

 

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

 

rezerwacja
telefon+48513 122 041
mapa